AIEgen based poly(L-lactic-co-glycolic acid) magnetic nanoparticles

26 Mar 2019:

AIEgen based poly(L-lactic-co-glycolic acid) magnetic nanoparticles to localize cytokine VEGF for early cancer diagnosis and photothermal therapy;
Ke Ma, Guo-Jun Liu, Lulin Yan, Shihui Wen, Bin Xu, Wenjing Tian, Ewa M Goldys & Guozhen Liu; Nanomedicine; DOI/10.2217/nnm-2018-0467. https://www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/nnm-2018-0467