Optimising passivation shell thickness of single upconversion nanoparticles using a time-resolved spectrometer

15 February 2019.

Optimising passivation shell thickness of single upconversion nanoparticles using a time-resolved spectrometer;
Xiaoxue Xu, Zhiguang Zhou, Yongtao Liu, Shihui Wen, Zhiyong Guo, Laixu Gao and Fan Wang;
APL Photonics 4, 026104 (2019); DOI:10.1063/1.5053608.

https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5053608