Pseudocapacitive Behavior of Fe2O3 Anode and Its Contribution to High Reversible Capacity in Lithium Ion Batteries;

17 August 2018

Pseudocapacitive Behavior of Fe2O3 Anode and Its Contribution to High Reversible Capacity in Lithium Ion Batteries;
Yimo Xiang , Zhigao Yang , Shengping Wang , Mohammad Shahriar Hossain , Jingxian Yu , Ashok Kumar Nanjundan and Yusuke Yamauchi
Nanoscale; DOI: 10.1039/C8NR04871A.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/nr/c8nr04871a